Els principis i valors que guien totes les activitats del Centre d’Estudis SAM Claret són:

La formació integral de l’alumnat: A més de formar els alumnes en competències professionals, al centre formem persones en valors tan plurals com el treball en equip, l’esforç,  l’autonomia, la responsabilitat, la capacitat d’autoaprenentatge i, sobretot, l’empatia i estimació del pacient. Valors principals que volia transmetre el fundador del nostre Centre, el Sr. Serret.

El centre vetlla per orientar els alumnes cap a camins de tolerància, d’igualtat i de respecte cap a les persones, a través del diàleg i la responsabilitat, fomentant l’esperit crític, la concòrdia i l’harmonia.  

El compromís de l’equip humà: Tots els membres que conformen l’equip humà de l’escola  intenten formar un equip on tots aprenen de tots i creixen en humanitat, entrega i servei als altres.

Compromís amb la professionalitat: El centre està constantment en contacte amb les empreses i els sectors professionals per tal d’harmonitzar amb la màxima eficàcia possible, les competències dels currículums amb les necessitats del món laboral a fi de potenciar la inserció laboral entre els nostres alumnes.

La millora continua i la qualitat en el servei: El Centre adopta i es compromet amb els valors que es relacionen en els serveis de qualitat i excel·lència: Orientació al client, lideratge, participació i compromís de les persones, enfocament basat en processos, millora, presa de decisions basada en l’evidència i gestió de les relacions.

 

Descarregar PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Avís Legal i Política de Confidencialitat

Dades de l'empresa, Avisos Legals i Política de Confidencialitat

Aquesta web pertany a:
CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET.

Amb domicili a Barcelona, c/ Sant Antoni Maria Claret n. 357
NIF: B61959680

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens pugui lliurar voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET denominada BDGACESAMC, registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2101551347, el responsable del qual és CENTRE D’ESTUDIS SANT ANTONI MARIA CLARET a fi d’atendre la seva sol·licitud i per informar-lo d’ofertes o promocions que puguin ser del seu interès. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades al Carrer Sant Antoni Maria Claret, 357 de Barcelona on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.