Els principis i valors que guien totes les activitats del Centre d’Estudis SAM Claret són:

La formació integral de l’alumnat: a més de formar els alumnes en competències professionals, al centre formem persones en valors tan plurals com el treball en equip, l’esforç,  l’autonomia, la responsabilitat, la capacitat d’autoaprenentatge i, sobretot, l’empatia i estimació del pacient. Valors principals que volia transmetre el fundador del nostre Centre, el Sr. Serret.

El centre vetlla per orientar els alumnes cap a camins de tolerància, d’igualtat i de respecte cap a les persones, a través del diàleg i la responsabilitat, fomentant l’esperit crític, la concòrdia i l’harmonia.  

El compromís de l’equip humà: tots els membres que conformen l’equip humà de l’escola  intenten formar un equip on tots aprenen de tots i creixen en humanitat, entrega i servei als altres.

Compromís amb la professionalitat: el centre està constantment en contacte amb les empreses i els sectors professionals per tal d’harmonitzar amb la màxima eficàcia possible, les competències dels currículums amb les necessitats del món laboral a fi de potenciar la inserció laboral entre els nostres alumnes.

La millora continua i la qualitat en el servei: el Centre adopta i es compromet amb els valors que es relacionen en els serveis de qualitat i excel·lència: orientació al client, lideratge, participació i compromís de les persones, enfocament basat en processos, millora, presa de decisions basada en l’evidència i gestió de les relacions.

VINE A CONÈIXER-NOS - MATRÍCULA OBERTA